Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 23.11.2017

Dotyczy: Wykonania części prac badawczych i prac rozwojowych w zakresie integracji mechanicznej i odległościowej dronów i śmigłowca.

Usługa badawcza planowana jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach konkursu nr 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” MŚP

Kod CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

NAZWA I DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Helipoland Sp. z o.o., KRS: 0000556316, NIP: 6521725163, ul. Cieszyńska 317, 43-300 Bielsko-Biała

Zapytanie ofertowe nr 1_2017 z dnia 23.11.2017