Uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(H)


Uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(H) jest jednym z najbardziej wymagających w świecie awiacji. Uprawnienie to jest wymagane w szczególności dla operacji morskich (loty na platformy wiertnicze) jednakże coraz więcej operatorów wprowadza wśród swoich pracowników wymogi posiadania uprawnienia IR na śmigłowcach, np. służby śmigłowcowego ratownictwa medycznego HEMS (Helicopter Emergency Medical Services)

Kurs szkolenia IR(H) prowadzony jest w oparciu o Part FLC.600 i dodatek 6 do Part FCL. Posiadacz uprawnienia IR jest uprawniony do pilotowania statków powietrznych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) z minimalną wysokością decyzji 200 stóp (60 m). Ograniczenie tej minimalnej wysokosci może zostać zmniejszone w przypadku IR(H) dla śmigłowców wielosilnikowych. Szkolenie do lotów według wskazań przyrządów IR(H) składa się z 50 godzin szkolenia praktycznego dla śmigłowców jednosilnikowych i 55 godzin dla śmigowców wielosilnikowych. Szkolenie w locie według wskazań przyrządów musi obejmować co najmniej 10 godzin na śmigłowcu certyfikowanym do lotów IFR. Przed rozpoczęciem kursu kandydat powinien posiadać uprawnienie na typ śmigłowca użytego w szkoleniu lub musi odbyć szkolenie na ten typ wspólnie ze szkoleniem IR(H).

Osoba ubiegająca się o uprawnienie IR:

a) musi posiadać:

1) co najmniej licencję PPL na odpowiednią kategorię statku powietrznego, oraz:

(i) uprawnienia do wykonywania lotów nocnych zgodnie z FCL.810; lub

(ii) licencję ATPL na inną kategorię statków powietrznych; lub

2) licencję CPL na odpowiednią kategorię statków powietrznych;

Uprawnienia w licencji pilota śmigłowca

Szkolenie IR(H)

b) musi wykonać co najmniej 50 godzin lotów nawigacyjnych w charakterze pilota dowódcy samolotu, śmigłowca lub sterowca, z czego co najmniej 10 godzin lub, w przypadku sterowców, 20 godzin na statku powietrznym odpowiedniej kategorii.

c) Przepis dotyczący wyłącznie śmigłowców. Kandydaci, którzy ukończyli zintegrowane szkolenie na licencję ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR lub CPL(H), są zwolnieni z konieczności spełnienia wymagania określonego w lit. b).

Zatwierdzone szkolenie modułowe do uprawnień IR(H) musi obejmować co najmniej 150 godzin.

3 Uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów - IR(H)

Elementy egzaminu praktycznego na uprawnienia IR(H) muszą obejmować:

a) procedury przygotowawcze do lotu IFR, w tym korzystanie z instrukcji użytkowania w locie oraz odpowiednich dokumentów służb kontroli ruchu lotniczego do przygotowania planu lotu IFR;

b) procedury i manewry stosowane podczas lotu IFR w warunkach normalnych, anormalnych i w sytuacjach awaryjnych, w tym co najmniej:

przejście z lotu z widocznością do lotu według wskazań przyrządów w momencie startu, standardowy odlot i dolot według wskazań przyrządów, procedury IFR podczas przelotu, procedury oczekiwania, podejścia według wskazań przyrządów do określonych minimów, procedury odlotu po nieudanym podejściu, lądowanie po podejściu według wskazań przyrządów, w tym podejście z okrążeniem;

c) manewry podczas lotu oraz poszczególne parametry lotu;

d) jeżeli jest to wymagane, wykonywanie powyższych ćwiczeń na śmigłowcu wielosilnikowym, w tym pilotowanie śmigłowca wyłącznie według wskazań przyrządów w symulowanym locie z jednym silnikiem nieczynnym oraz wyłączeniem i ponownym uruchomieniem silnika podczas lotu (to ostatnie ćwiczenie należy wykonywać na bezpiecznej wysokości, chyba że jest wykonywane na symulatorze FFS lub na urządzeniu FNPT II lub FTD 2/3).