Zdatność do lotu (Organizacja CAMO)

Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu to proces, w ramach którego statek powietrzny jest utrzymywany w stanie, w którym zachowuje zdatność do lotu przez cały okres jego życia – lub innymi słowy, jest stale technicznie zdatny do lotu. Słowami ICAO:

“Wszystkie procesy zapewniające, że śmigłowiec w dowolnym momencie swojego życia spełnia warunki techniczne ustalone w wydanym Certyfikatu zdatności do lotu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację ”
źródło: Podręcznik zdatności do lotu ICAO
 [ICAO, 2014]

Opis

Ostateczna odpowiedzialność za ciągłą zdatność do lotu jest przypisana w załączniku 8 ICAO do państwa projektu, ale program osiągnięcia ciągłej zdatności do lotu należy do państwa rejestracji. Ciągła zdatność do lotu jest również znana jako Zdatność typu [MAA, 2016] lub Zdatność początkowa [EC, 2014]

Continued Airworthiness = “All the actions associated with the upkeep of a type design and the associated approved data through life.” – Source MAA02 glossary [MAA, 2016]

Continuing Airworthiness = “All of the processes ensuring that, at any time in its operating life, the aircraft complies with the airworthiness requirements in force and is in a condition for safe operation” – Source EC1321/2014 Article 2 [EC, 2014]

Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu

W przypadku operatorów z krajów UE i innych, którzy zdecydują się przestrzegać przepisów EASA, musi istnieć organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO). Jest to (zatwierdzona) organizacja odpowiedzialna za realizację zadań zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.

Zgodnie z sekcją 6 załącznika V do rozporządzenia UE 2018/1139 [UE, 2018 r.] Właściciel lub – jeśli został wyznaczony w umowie – leasingobiorca jest odpowiedzialny za ciągłą zdatność do lotu statku powietrznego i zapewnia, że żaden lot nie odbędzie się, chyba że:

 • Statek powietrzny jest utrzymywany w stanie zdatności do lotu; oraz
 • Wszelkie zainstalowane wyposażenie operacyjne i awaryjne jest prawidłowo zainstalowane i sprawne lub wyraźnie zidentyfikowane jako niezdatne do użytku; oraz
 • Świadectwo zdatności do lotu zachowuje ważność; oraz
 • Obsługa techniczna statku powietrznego prowadzona jest zgodnie z zatwierdzonym programem obsługi, określonym w części M.A.302.

Należy również odnieść się do M.A 201 w części M EASA [WE, 2014], która zawiera więcej szczegółów dotyczących odpowiedzialności za ciągłą zdatność do lotu. W przypadku operatorów z siedzibą poza UE, do których nie mają zastosowania przepisy EASA, ciągłą zdatnością do lotu zarządza się w sposób kontrolowany, ale przepisy są zgodne z zasadami obowiązującymi operatora. Chociaż właściciel ponosi prawną odpowiedzialność za ciągłą zdatność do lotu, odpowiedzialność spoczywa na:

 • Posiadacz certyfikatu typu statku powietrznego (TCH) – projektant / producent
 • Operatorzy zarobkowego transportu lotniczego (CAT)
 • Właściciel statku powietrznego
 • Organizacja obsługi technicznej
 • Osoby upoważnione, np. Licencjonowani inżynierowie statków powietrznych
 • Organy regulacyjne, tj. Organy ds. Zdatności do lotu

Zatwierdzona organizacja CAMO jest zobowiązana do wykonywania następujących funkcji dla każdego ze swoich statków powietrznych. Chociaż zostały one zaczerpnięte z EASA Part M, Sub Part G M.A.708 [EC, 2014], czynności byłyby podobne do czynności wymaganych od każdego operatora:

 • Opracowanie i kontrola programu obsługi technicznej zarządzanego statku powietrznego, w tym wszelkie mające zastosowanie programy zdatności
 • Przedstawienie programu obsługi technicznej statku powietrznego i jego zmiany właściwemu organowi do zatwierdzenia
 • Zarządzanie zatwierdzaniem modyfikacji i napraw
 • Zapewnienie, że cała obsługa techniczna jest przeprowadzana zgodnie z zatwierdzonym programem obsługi i wydana zgodnie z M.A. podsekcja H [Certyfikat dopuszczenia do eksploatacji (CRS)]
 • Zapewnienie stosowania wszystkich odpowiednich AD i dyrektyw operacyjnych mających wpływ na ciągłą zdatność do lotu
 • Zapewnienie aby wszystkie usterki wykryte podczas planowej obsługi technicznej lub zgłoszone zostały naprawione przez odpowiednio zatwierdzoną organizację obsługową
 • Zapewnienie, aby statek powietrzny został przekazany do odpowiednio zatwierdzonej organizacji obsługowej, gdy jest to konieczne
 • Koordynowanie planowej obsługi technicznej, stosowanie AD, wymiana usług LLP i kontrola komponentów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania prac
 • Zarządzanie całą dokumentacją ciągłej zdatności do lotu i / lub dziennikiem technicznym operatora i archiwizowanie.
 • Upewnienie się, że zestawienie masy i wyważenia odzwierciedla aktualny stan statku powietrznego.

Ciągła zdatność do lotu to zatem nie tylko konserwacja statków powietrznych i wyposażenia, ale obejmuje również monitorowanie działania produktów w eksploatacji. Obejmuje to rejestrowanie trudności serwisowych w celu oceny znaczenia w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdatności do lotu dla danego statku powietrznego / produktu i dla podobnych statków powietrznych / produktów. Szybka reakcja jest wymagana, gdy ma to wpływ na zdatność do lotu, co oznacza opracowanie i zapewnienie działań naprawczych oraz rozpowszechnienie niezbędnych informacji w celu przywrócenia poziomów bezpieczeństwa.

Metody i odstępy czasu między przeglądami, czynności naprawcze, modyfikacje i skale czasowe są częścią Ciągłej Zdatności do Lotu, podobnie jak informacje zwrotne dotyczące projektu / produkcji i formalnego przeglądu zdatności do lotu (lub poświadczenia świadectwa zdatności do lotu ARC).