Technika lotnicza

Żaden śmigłowiec nie jest tak tolerancyjny dla zaniedbań, aby był bezpieczny w przypadku braku skutecznego programu kontroli i obsługi technicznej. Procesy wpływające na pogarszanie się stanu technicznego śmigłowców wraz z wiekiem związane są m. in. ze stanem materiałów (np. zmęczenie, zużycie i korozja) lub przypadkowymi usterkami i awariami (np. pęknięcie elementu, nadmierne obciążenia konstrukcyjne).

Obsługa techniczna jest działaniem niezbędnym do utrzymania lub przywrócenia integralności i osiągów śmigłowca a także procesem zapewniania, że dany system nieprzerwanie spełnia swoją zamierzoną funkcję na zaprojektowanym poziomie niezawodności i bezpieczeństwa.

Zapewniamy najwyższe standardy jakości w obsłudze technicznej, niezbędne do utrzymania Twojej maszyny w powietrzu. Zapraszamy do rozmowy z naszym doświadczonym zespołem technicznym, który wyjaśni, w jaki sposób zapewnimy serwis Twojego śmigłowca.

Troska o bezpieczeńśtwo jest naszym priorytetem.

Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego śmigłowca można zdefiniować na wiele sposobów, są to np. czynności wymagane do przywrócenia lub utrzymania elementu w stanie zdatnym do użytku, w tym obsługa, naprawa, modyfikacje, remonty, przeglądy i określenie stanu.

Do właściwości Departamentów Techniki Lotniczej władz lotniczych należy prowadzenie spraw dotyczących zdatności i nadzoru nad ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych, silników, śmigieł, części składowych (wyrobów) oraz z zakresu projektowania, produkcji i obsługi technicznej statków powietrznych i wyrobów lotniczych, a także oznakowania i rejestracji statków powietrznych oraz ochrony środowiska związanej z eksploatacją statków powietrznych, w zakresie hałasu i emisji spalin.

Na zapewnienie sprawności technicznej śmigłowców składają się:

 

Zarządzanie zdatnością w Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAMO – Continuous Airworthiness Management Organization)

Do kompetencji  CAMO należy m. in.: tworzenie i aktualizowanie Programów Obsługi Technicznej (POT), opracowanie i zatwierdzanie Programów Lotów Próbnych i Kontrolnych (PLPK), nadzorowanie i zlecanie napraw, remontów oraz wszelkich nieplanowych czynności serwisowych, nadzór i analiza dyrektyw zdatności (AD), dokumentacji serwisowej (SB/SL/SI) i biuletynów bezpieczeństwa (SAIB), monitorowanie podzespołów o ograniczonej żywotności i wymagających okresowych remontów, tworzenie i rozwijanie List Minimalnego Wyposażenia (MEL), organizowanie zatwierdzeń wszelkich modyfikacji (STC), wydawanie i przedłużanie poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC). Powierzenie zarządzania swoim statkiem powietrznym oznacza, że CAMO przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z eksploatacją statku powietrznego.

Okresowe i doraźne obsługi techniczne prowadzone przez Zatwierdzoną Stację Obsługową (AMO – Approved Maintenance Organization)

W celu stworzenia warunków do prawidłowej eksploatacji zakupionego śmigłowca, w oparciu o standardy i wymogi producenta oraz aktualne przepisy lotnicze, nasza firma zapewnia fachową obsługę techniczną przy wykonywaniu wszystkich czynności obsługowych oraz wszelkich prac zarówno w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji udzielanej przez producenta, jak i po jej upływie. Zapewniamy obsługi śmigłowców przez mechaników śmigłowcowych o wieloletnim doświadczeniu, przeszkolonych dodatkowo w fabryce producenta, np. Robinson Helicopter Company w Los Angeles.  Informujemy, że posiadamy odpowiedni zapas oryginalnych części zamiennych, które w razie potrzeby mogą być wymienione, oraz współpracujemy z szeregiem renomowanych w świecie firm lotniczych, które w uzasadnionych przypadkach są nam zawsze pomocne. W przypadkach koniecznych odpowiednie oryginalne części sprowadzamy bezpośrednio do producenta.

Bieżące inspekcje prowadzone przez pilotów w ramach lotów (pilot preflight, postflight inspections)

Zewnętrzna kontrola śmigłowca przed lotem jest częścią akceptacji do lotu przez pilota-dowódcę i musi być formalnie odnotowana w dzienniku technicznym statku powietrznego przed każdym lotem. Są to przede wszystkim ogólne oględziny tych aspektów zdatności do lotu statku powietrznego, które można w ten sposób w całości lub częściowo zweryfikować. Kontrolę zewnętrzną należy przeprowadzać dopiero po prawidłowym sprawdzeniu przez dowódcę statku powietrznego dziennika technicznego statku powietrznego i pozostałej dokumentacji pokładowej. 

Podstawą skutecznego sprawdzenia zewnętrznego jest znajomość statku powietrznego. Uszkodzenia z poprzedniego lotu, które zostały pominięte podczas kontroli zewnętrznej, można przypisać nowej załodze, która źle przeprowadziła kontrolę zewnętrzną lub ją spowodowała! Wiedza, dbałość o szczegóły i czujność zapobiegną przeoczeniu istotnych kwestii. 

Zalecana treść kontroli zewnętrznej zostanie szczegółowo opisana w instrukcji użytkowania statku powietrznego w formie rozszerzonej listy kontrolnej, a uwagi, które występują, mają charakter ogólny, są wysoce selektywne i zwykle nie mają określonej kolejności istotności. Kontrole zewnętrzne, które są przeprowadzane w godzinach nocnych, wymagają posiadania i używania latarki o skutecznej jasności; Samo oświetlenie fartucha nie jest wystarczające.